Arbetsmiljö

Fumex i sin nuvarande form startade sin produktutveckling mot punktutsug, fläktar och filter redan 1975 då man som svetsindustri inte hittade produkter på marknaden som levde upp till dåvarande lednings krav på arbetsmiljö. Redan då visste vi om flera av riskerna med exponering för svetsrök, slipdamm och oljedimma. Vi insåg snabbt att utmaningen med egen utveckling av evakueringsmöjligheter av farliga ämnen i gaser eller rök inte får stå i vägen för personalens säkerhet.

Arbetsmiljöverket är den myndighet i Sverige som har regeringens och riksdagens uppdrag att överse, verkställa och se till att lagar om arbetsmiljö följs av företag och organisationer.

Arbetsmiljöverket har tagit fram en kunskapssammanställning som syftar till att beskriva effekter och sjukdomar som förknippats med inandning av gaser och partiklar som genereras vid svetsning.

Faror med svetsrök

Vid exempelvis gassvetsning kan höga halter av kolmonoxid bildas som har kvävande egenskaper. Denna typ av svetsning kan även generera kvävedioxid som kan orsaka lungödem.

Svetsning har associerats med flera olika sjukdomar som kronisk bronkit, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), lunginflammation, sideros och hjärtkärlsjukdom.

Inandning av metaller som aluminium, bly och mangan kan påverka det centrala nervsystemet.

Vid svetsning av rostfritt stål bildas sexvärta kromföreningar som kan orsaka cancer, astma och påverka reproduktionen.

Gravida kvinnor ska skyddas från många ämnen i svetsrök, bl.a. bly, kobolt, krom, nickel och kolmonoxid.

Punktutsug bör alltid användas för att förhindra svets-rökens spridning till den övriga lokalen. Svetsare bör alltid använda personligt andningsskydd.

(Källa: Arbetsmiljöverket, Hälsoeffekter av gaser och partiklar vid svetsning RAP 2013:05)

Fumex produkter och expertis kring arbetsmiljö

Myndigheter ställer höga krav på våra kunder och deras arbete med arbetsmiljö. Vi ställer än högre krav på oss själva och våra produkter. Kravbilden vi haft i flera decennier har gett oss erfarenhet och möjligheten att leverera flexibla lösningar, detta vilket har positionerat oss på marknaden som en av de ledande aktörerna kring forskning och utveckling av produktsortimentet för förbättrad arbetsmiljö.

Fumex produkter kan anpassas till de flesta processer och luftföroreningar

Vi vet att ökad kunskap om och produkter för evakuering av farliga gaser ger:

Minskad sjukfrånvaro
Minskad andel förtidspensioneringar
Högre prestationer i produktionsmiljöer
Högre kvalitet på slutprodukten
Lägre energikostnad
Farliga ämnen i gaser eller rök blandas inte med allmänventilationen

Är det något du behöver hjälp med?

Vi hjälper dig gärna! Ta kontakt med oss så ser vi till att ni hittar rätt produkt för era behov.
Kontaktformulär (SE)