Hållbarhet

På Fumex tillverkar vi produkter som förbättrar både arbetsmiljö och kvalitet för våra kunder. Hållbarhet har därför alltid varit en naturlig del av vår verksamhet. Förutom kundernas arbetsmiljöer så vill vi också bidra till att skapa en hållbarare värld.

Är det då möjligt att minska ojämlikheter och orättvisor, verka för anständiga arbetsvillkor, ekonomisk tillväxt och samtidigt lösa klimatkrisen? Ja, säger de 193 medlemsländerna i FN
– om vi gör det tillsammans. Därför har FN-länderna genom Agenda 2030 formulerat 17 globala mål som man förbundit sig att arbeta mot.

På Fumex har vi valt att fokusera på tre av dessa mål där vi anser att vi, genom vår verksamhet, har störst möjlighet att bidra.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Det är lätt att tänka att begrepp som hållbarhet bara handlar om klimatet. På Fumex har vi en mer holistisk syn på hållbarhet vilket påverkar allt ifrån vårt sätt att vara och agera till de val vi gör. Självklart har produkterna en central roll i vårt arbete men vi har valt att fokusera på hållbarhet ur fler perspektiv. Endast då kan vi på allvar axla rollen som en förtroendeingivande tillverkare och arbetsgivare.

God lönsamhet och en stark finansiell ställning är viktiga faktorer för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Att erbjuda anständiga arbetsvillkor är förstås en självklarhet inom Fumex.

Vi prioriterar också hälsa, jämställdhet och mångfald samt medarbetares delaktighet och möjligheter till utveckling. Vi bedriver systematiskt ett arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) för säkrare arbetsplatser där vi aktivt arbetar för att minska luftburna föroreningar, buller, damm och avfall.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

I vår strävan att bevara naturen och medverka till ett cirkulärt och hållbart samhälle så arbetar vi löpande med att miljöanpassa våra verksamheter. När en helt ny produkt utvecklas och designas så tar vi hänsyn till materialval och hur det kan påverka miljön. Ingen produkt ska innehålla miljö- eller hälsofarliga ämnen om det kan undvikas och återvinningsbara material prioriteras. Energibesparande egenskaper prioriteras alltid och målet är att överträffa verkningsgradskrav. I maskinernas manualer informerar vi om hur produkten ska användas för att förlänga livslängden.

Vi använder också modern miljöteknik och förnybar energi från Skellefteå Kraft (fjärrvärme med biomassa och vattenkraft) så att vår produktion blir mer effektiv och har en lägre miljöpåverkan.

Vi arbetar kontinuerligt med att undersöka, utveckla och följa upp vår verksamhet i syfte att minimera negativ miljöpåverkan.

Vi ställer också lika höga krav på andra som oss själva. Därför verkar vi även för att våra leverantörer av varor och tjänster undersöker sin egen miljöpåverkan och minimerar sina negativa miljöeffekter. Kretsloppstänkande och förebyggande av miljöstörningar skall finnas i samtliga processer och en eftersträvan att överträffa de lag-, myndighets- och standardkrav som ställs på vår verksamhet. Vi skall också ständigt förbättra vår verksamhet genom att lyhört följa utvecklingen på miljöområdet och ta till oss och använda nya
miljövänliga produkter.

Hållbar konsumtion och produktion

Genom att tillverka produkter av hög kvalité, som både har en längre livslängd och bättre funktion, så bidrar vi till att förbättra våra kunders konkurrenskraft och ekonomi men även slutkundernas arbetsmiljö förbättras vilket innebär ökad hälsa, kvalitet och ekonomi.

Vi verkar också för att all produktion av detaljer som ingår i våra produkter ska ske så nära Skellefteå som möjligt för att undvika onödiga transporter. När produkter produceras utomlands så ställer vi krav på goda arbetsförhållanden och arbetsmiljö även där.

Vi verkar också för att våra leverantörer av varor och tjänster undersöker sin egen miljöpåverkan och minimerar sina negativa miljöeffekter. 

Kretsloppstänkande och förebyggande av miljöstörningar skall finnas i samtliga processer och en eftersträvan att överträffa de lag-, myndighets- och standardkrav som ställs på vår verksamhet.

På Fumex minimerar vi också vår transportvolym genom smarta produktlösningar. Produkterna emballeras med återvunnen wellpapp som lätt kan återvinnas efter transport. Dessutom levereras alltid större gods på godkända EUR-pallar som återanvänds.

Vi arbetar också för att ständigt förbättra vår verksamhet genom att vara lyhörda och följa utvecklingen på miljöområdet och på så sätt ta till oss och använda nya miljövänliga produkter.

Är det något du behöver hjälp med?

Vi hjälper dig gärna! Ta kontakt med oss så ser vi till att ni hittar rätt produkt för era behov.
Kontaktformulär (SE)